Als u geen toegang hebt tot het elektronische voorschrift op de Recip-e-server of als de server problemen ondervindt bij de archivering, kunt u de geneesmiddelen uitzonderlijk afleveren op basis van de informatie vermeld op het bewijs van elektronisch voorschrift. En dit ongeacht of het door de voorschrijver ondertekend is.

U tarifeert dit als een papieren voorschrift. Op het bewijs dat naar de tariferingsdienst verstuurd wordt, kunt u vermelden dat het gaat om een geval van overmacht. Deze worden sinds 1 januari 2017 geïnventariseerd om eventuele misbruiken op te sporen.

U bent niet verplicht het bewijs terug te geven en uw patiënt kan het niet eisen. Als u echter aan zijn verzoek wil tegemoetkomen, raden wij u aan uw eigen stempel op de RID-streepjescode te zetten alvorens uw patiënt het bewijs van voorschrift (of bij voorkeur, een kopie ervan) terug te geven. Op die manier vermijdt u elke verwarring en verhindert u een volgende lezing van dezelfde RID.

Stel u voor dat de patiënt het bewijs van voorschrift voorlegt in een andere apotheek: met de RID-streepjescode zal deze apotheker het voorschrift niet kunnen downloaden omdat het al opgehaald is. Dankzij de stempel die u hebt aangebracht op het bewijs van voorschrift zal uw collega meteen weten dat het elektronische voorschrift al gedownload is.

Ja. Als een specialiteit niet beschikbaar is, bijvoorbeeld. Zolang de koop niet gesloten is, krijgt de Recip-e-server geen ‘geleverd’-signaal. Het is dus mogelijk het voorschrift terug te sturen. In principe is deze functionaliteit al geactiveerd of wordt ze momenteel geïmplementeerd in uw software.

Tot op zekere hoogte. Net als bij het papieren voorschrift blijft het originele elektronische voorschrift bij de tariferingsdienst. Als de controlediensten van de mutualiteiten of van het RIZIV een voorschrift willen bekijken, moeten ze zich daarvoor tot de tariferingsdienst richten. De mutualiteiten ontvangen via Farmanet enkel wat u over het voorschrift hebt geregistreerd in het tariferingsbestand.

Momenteel heeft dit document geen wettelijke waarde als dusdanig. Het is slechts een technisch hulpmiddel waarmee de apotheker het elektronische voorschrift kan raadplegen. Als dit document echter gedateerd en ondertekend is door de arts kan het vanuit een strikt juridisch standpunt worden beschouwd als een voorschrift in het kader van volksgezondheid.

De arts moet niet beschikken over de eID van een patiënt. Een INSZ-nummer (identificatienummer van de sociale zekerheid of rijksregisternummer), een BIS-nummer (= INSZ waarbij de geboortemaand is verhoogd met 20 of 40) en de naam van de patiënt zijn wel absoluut noodzakelijk.

Patiënten die hierover niet beschikken, komen tot nader order niet in aanmerking voor een elektronisch voorschrift. Het gaat dan bijvoorbeeld over pasgeborenen, toeristen, begunstigden voor dringende medische hulp.

Zuurstof en materiaal voor zorgtrajecten kunnen elektronisch voorgeschreven worden. Voorlopig moeten artsen ze onder tekstvorm voorschrijven. Voor speciale vermeldingen die verband houden met de terugbetaling, is voorzien dat ze instructies kunnen toevoegen zoals Derdebetalersregel van toepassing, Zorgtraject diabetes of andere.

De regels zijn dezelfde als voor voorschriften op papier. In het kader van de volksgezondheid blijft een voorschrift voor onbepaalde tijd geldig. De apotheker heeft wel de verantwoordelijkheid om in te schatten of de aflevering, na een bepaalde tijd, nog is afgestemd op de aanvankelijke therapeutische intentie van de voorschrijver en/of de farmaceutische zorgen. Terugbetaling is echter enkel toegestaan als de datum van aflevering niet na het einde van de maand van voorschrijven + 3 maanden valt.

De arts kan kiezen voor aflevering in de toekomst. In dat geval blijft het voorschrift geldig voor terugbetaling tot het einde van de 3e maand volgend op de vermelde datum. De apotheker mag het (de) product(en) niet afleveren voor de door de arts vermelde datum.

Ja. Net als bij papieren voorschriften is het mogelijk één of meerdere producten later af te leveren. Als de patiënt naar de apotheek komt, scant u de RID. Het volledige voorschrift verschijnt dan in uw software. Als u een lijn uitstelt, wordt een document 705afgedrukt. U geeft dit document aan de patiënt zoals u dat tot op vandaag altijd al deed, zodat hij zijn bestelling later kan afhalen.

Neen. Als u een elektronisch voorschrift uitgevoerd hebt, is het niet langer beschikbaar op de Recip-e-server en kan het dus niet meer gedownload worden, niet door u en niet door een andere apotheker.

In principe mag u een voorschriftplichtig geneesmiddel enkel afleveren als u over het originele voorschrift beschikt. Uitzonderlijk, in het belang van de patiënt en de zorgcontinuïteit, en indien mogelijk met uw toestemming, kan overwogen worden om een geneesmiddel voor te schieten. U moet de aflevering dan in uw software inbrengen onder de rubriek Vereist voorschrift. Zodra de arts het geneesmiddel heeft voorgeschreven, kunt u het voorschot regulariseren door de RID-streepjescode te scannen op het bewijs van elektronisch voorschrift dat de patiënt u bezorgt.

Neen. Recip-e werkt volgens een end-to-end beveiligd systeem, dat een eID en een pincode vereist. Alleen de voorschrijvende arts, de patiënt en de apotheker kunnen het voorschrift inkijken (inclusief dosering en bijkomende instructies).

Ja. De arts heeft de mogelijkheid om speciale terugbetalingsinstructies te vermelden in een vrijetekstveld.

Ja, maar de software van de voorschrijver moet dat mogelijk maken.

Uiteraard! Recip-e en éénlijn.be organiseren verschillende opleidingssessies gericht op de eHealth-diensten, het elektronische voorschrift en het GMD. Alle vragen in verband met deze thema’s kunnen tijdens de verschillende workshops gesteld worden.

Bij technische problemen kunt u contact opnemen met de helpdesk van uw softwareprovider om de oorzaak van het probleem te identificeren. Uw softwareprovider is het best geplaatst om de precieze oorzaak van uw probleem te detecteren. Voor alle algemene vragen kunt u een e-mail sturen naar info@eenlijn.be. U kunt zich ook direct tot ons richten via mail op support@recip-e.be.

Elektronisch voorschrift of niet: er moet een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen de wetgeving op het vlak van volksgezondheid (die definieert wat een voorschrift is) enerzijds, en de RIZIV-regels die de voorwaarden voor terugbetaling definiëren anderzijds.

Een voorschrift kan dus worden opgemaakt op een stukje papier als dit alle reglementaire gegevens bevat. Volgens de wet volksgezondheid is dit een geldig voorschrift. Maar het zal niet aanvaard worden in het kader van een terugbetaling omdat het niet overeenstemt met het door het RIZIV gedefinieerde voorschriftmodel. U kunt dus niet de derde betaler toepassen en moet contante betaling vragen.

Neen. Het voordeel van elektronische voorschriften is dat ze niet meer vervalst kunnen worden. De verplichting om de dosis en het aantal eenheden voluit te schrijven voor verdovende middelen en bepaalde psychotrope substanties vervalt dus (cf. Omzendbrief nr. 626 van het FAGG).

Ja, omdat er slechts één RID-streepjescode per voorschrift is. Ofwel downloadt u het volledige voorschrift (ook als u bepaalde producten op een later tijdstip aflevert), ofwel laat u het volledige voorschrift op de Recip-e-server.

Het elektronische voorschrift krijgt een RID zodra de arts het heeft geregistreerd op de Recip-e-server. Het is dus in principe onmiddellijk beschikbaar, nog voor de patiënt in uw apotheek komt.

Het voorschrift bevindt zich nog steeds op Recip-e en een andere apotheker zou er gebruik van kunnen maken. Bijvoorbeeld wanneer een patiënt een kopie maakt van het papieren document waarop de RID staat.

We adviseren de eerste apotheker – die het voorschrift niet kon downloaden door een technisch probleem – dus om het bewijs van elektronisch voorschrift te bewaren en de RID-streepjescode te scannen zodra het technische probleem opgelost is. Op die manier verdwijnt het elektronische voorschrift van de Recip-e-server.

Momenteel worden alle niet-gedownloade elektronische voorschriften bewaard op de Recip-e-server en dit tot er in de wetgeving een bewaartermijn wordt vastgelegd.

Dat is afhankelijk van het door de voorschrijver gebruikte document. Als het gaat om een klassiek papieren voorschrift met RID verwerkt u het als een papieren voorschrift. Als het gaat om een bewijs van elektronisch voorschrift zijn handmatige toevoegingen verboden.

 Tijdens de overgangsperiode raden wij u echter aan om voorrang te verlenen aan de gezondheid van de patiënt. Als de arts een geneesmiddel voorschrijft op het bewijs van elektronisch voorschrift, als hij de toevoeging met de hand heeft ondertekend EN er sprake is van een noodzaak die verband houdt met de gezondheid van de patiënt, kunt u er van uitgaan dat het gaat om een voorschrift in termen van volksgezondheid.

Voor de terugbetaling hebt u in dit geval meerdere opties: u kunt het (de) product(en) afleveren aan de ziekenfondsprijs en een volledig correct voorschrift aan de voorschrijvende arts vragen, de volledige prijs aanrekenen of dit voorschrift tariferen als een voorschrift op papier.

Vanaf 1 januari 2017 en dit tot 1 juni 2018 (behoudens uitzonderingen) worden 3 modellen aanvaard: het klassieke voorschrift zonder RID, het voorschrift met RID en het bewijs van elektronisch voorschrift (dat de voorschrijver print en aan zijn patiënt geeft in geval van elektronisch voorschrift).

Load More

 

Sofware Development Kit

Deze kit, die regelmatig wordt geüpdatet, vergemakkelijkt de installatie van Recip-e in uw software. Aarzel niet de verschillende documenten met toelichtingen te downloaden en contact op te nemen met uw softwareprovider.