Begin 2007

In overeenstemming met de Europese doelstellingen op het gebied van digitalisering van medische voorschriften lanceert de FOD Gezondheid een uitgebreid overleg met talrijke betrokken partijen. Deze fase mondt uit in de publicatie van een Memorandum of Understanding, waarin de basisbeginselen van een systeem voor de elektronische aflevering van voorschriften worden beschreven.

Het basisidee is dat het verzorgend personeel als geheel (artsen, apothekers, kinesitherapeuten, verpleegkundigen, vroedvrouwen, enz.) de opvolging van de gegevens van de patiënten garandeert. Om dit te realiseren, verbinden de erkende beroepsverenigingen zich ertoe om een vzw op te richten die het project concreet zal maken.

Januari 2010

De vzw Recip-e wordt opgericht op initiatief van de door het RIZIV erkende beroepsverenigingen. Met de technische medewerking van Accenture en Belgacom, gaat Recip-e aan het werk om de invoering van een systeem voor elektronische aflevering van medische voorschriften concreet te maken.

De Raad van Bestuur van Recip-e wordt voorgezeten door apotheker Dirk Broeckx. De oprichtende Algemene Vergadering benoemt Dr. Marc Moens tot vicevoorzitter en kinesist Johan Vandenbreeden tot penningmeester. Het project wordt gecoördineerd door Prof. Marc Nyssen (VUB), woordvoerder.

Februari 2013

Er wordt een pilootproject gestart. Het synthetiseert de resultaten van de e-Med-werkgroepen en wordt uitgewerkt in overleg met het platform e-Gezondheid. De project is gebaseerd op de samenstelling, de uitwisseling en het beheer van elektronische voorschriften tussen voorschrijvers en zorgverleners. De toegang tot de gegevens van de voorschriften blijft exclusief voorbehouden voor de voorschrijver, de zorgverlener en de patiënt.

Mei 2013

Het pilootproject wordt geïnstalleerd over heel het land. Doel: in een eerste fase huisartsen en apothekers vertrouwd maken met het Recip-e-systeem en het vervolgens uitbreiden naar de andere betrokken beroepen: specialisten, tandartsen, kinesitherapeuten, verpleegkundigen, vroedvrouwen.

Maart 2014

Mevr. Onkelinx, federaal minister van Sociale zaken en Volksgezondheid, stelt het project Recip-e voor aan de media, die de informatie verspreiden onder het grote publiek. De patiënten zullen nu snel kunnen beschikken over de faciliteiten van Recip-e, voor zover de voorschrijvers en zorgverleners met wie ze contact hebben het systeem gebruiken.

Januari 2017

De RID-identificatie (Recip-e-ID) verschijnt boven de streepjescode van het papieren of elektronische voorschrift, wat de apotheker in staat stelt het te downloaden en af te leveren. Ze worden nu beide erkend door het RIZIV.

Februari 2018

Het RIZIV stelt voorschrijvers een app ter beschikking waarmee ze een elektronisch voorschrift kunnen opmaken buiten het EMD (Elektronisch Medisch Dossier). De naam van de app: PARIS (Prescription & Autorisation Requesting Information System). De app helpt artsen, tandartsen en vroedvrouwen die hun software voor het patiëntendossier of het informatiesysteem van het ziekenhuis niet kunnen gebruiken, of die nog niet beschikken over het EMD. Meer info over PARIS

April 2018

Lancering van het platform Personal Health Viewer, de digitale versie van het Globaal Medisch Dossier. Patiënten hoeven dus niet meer naar hun arts om het dossier te raadplegen. De patiënt kan het dossier voortaan inkijken via zijn computer, smartphone of tablet.

Via het platform kan het medisch dossier niet enkel worden ingekeken, maar ook worden gedeeld met meerdere zorgverleners en worden aangevuld. In de toekomst zullen nog andere functionaliteiten worden toegevoegd.

Juni 2018

In december 2017 zette het Verzekeringscomité het licht op groen om vanaf 1 juni 2018 het elektronisch voorschrijven van geneesmiddelen voor ambulante patiënten verplicht te maken. Echter, omdat nog niet alle procedures afgerond waren, werd het verplicht gebruik uitgesteld. Het Riziv deed wel een oproep naar de voorschrijvers om ze aan te moedigen om vanaf juni 2018 toch over te stappen op het elektronisch voorschrift om de positieve evolutie die werd ingezet verder te zetten.

November 2019

De termijn waarbinnen de apotheker een geneesmiddel mag afleveren aan de patiënt en de termijn waarbinnen dat geneesmiddel vergoedbaar is, worden op elkaar afgestemd. De geldigheidstermijn is standaard 3 maanden – 1 dag vanaf de dag waarop de voorschrijver het voorschrift heeft opgesteld.

Januari 2020

Vanaf 1 januari 2020 is het verplicht om elektronisch voor te schrijven voor geneesmiddelen. Tevens is het verplicht om de authentieke referentiedatabase SAM V2 te gebruiken.

September – Oktober 2020

De softwarehuizen passen hun software (inclusief PARIS) aan zodat de voorschrijvers een kortere of langere geldigheidsperiode kunnen toepassen dan de standaard 3 maanden bij elektronisch voorschrijven. Deze aanpassing in de software van de voorschrijvers is mogelijk vanaf 1 september 2020 en verplicht vanaf 1 oktober 2020 (opgeschoven door de Coronacrisis).