1. Inleiding en achtergrond

Het project Recip-e is begin 2007 opgestart met als doel een nationaal systeem voor het elektronisch medisch voorschrift te ontwikkelen, in overleg met betrokken actoren uit de sector en conform met de Europese doelstelling om elektronisch voorschrijven tegen eind 2008 in de Europese lidstaten mogelijk te maken. Het project is gebaseerd op de resultaten van een eerdere studie uitgevoerd in samenwerking met de federale overheidsheidsdienst voor Volksgezondheid.

De eerste fase van het project Recip-e bestond uit een studie- en overlegfase, waarbij een concrete systeemomschrijving is uitgewerkt en in breed overleg met diverse betrokken actoren is besproken. Dit is uitgemond in de ondertekening van een Memorandum of Understanding, dat de basisprincipes van het project vastlegt en het bestaan van een sectorieel draagvlak voor de verdere ontwikkeling van het project bevestigt.

Ondertekenende partijen, vertegenwoordigers van zorgverstrekkers van de Memorandum of Understanding zijn actueel:

 • APB (Association Pharmaceutique Belge / Algemene Pharmaceutische Bond)
 • CARTEL (ASGB-GBO-SBGS/SBMS)
 • BVAS/ABSyM (Belgische Vereniging van Artsensydicaten / Association Belge des Syndicats Médicaux)
 • AXXON (Physical therapy in Belgium)
 • OPHACO (Office des Pharmacies coopératives de Belgique/ Vereniging der Coöperatieve Apotheken van België)
 • NVKVV (Nationaal Verbond voor Katholieke Verpleegkundigen en Vroedvrouwen)
 • VVT Verbond der Vlaamse Tandartsen vzw.

Vertrekpunt is de visie dat het zorgverstrekkend korps (artsen, apothekers, kinesitherapeuten, verpleegkundigen, … ) de medische gegevens van hun patiënten ook elektronisch verder in eigen beheer wensen te nemen.

De erkende beroepsverenigingen willen de verantwoordelijkheid van het realiseren van het project op zich nemen via een feitelijke vereniging, die als contracterende partner (met dus ook solidair én rechtstreeks engagement van elk van deze verenigingen) wil optreden voor het art 56. pilootproject voor het ambulant medisch voorschrift.

Op het ogenblik van de indiening maken volgende wettelijk erkende representatieve beroepsorganisaties van zorgverstrekkers deel uit van het consortium:

2. Principes voor beheer van het pilootproject voor elektronisch voorschrijven in de ambulante sector

Overeenkomstig de specifieke vragen van de oproep bevestigt het Recip-e consortium het volgende (zie het document Feitelijke Vereniging):

 1. samengesteld uit representatieve beroepsorganisaties van zorgverleners via de feitelijke vereniging Recip-e, stelt het consortium zich kandidaat om het pilootproject te leiden, hiervoor zal een stuurgroep samengesteld worden met daarin een vertegenwoordiger van elk der deelnemende wettelijk erkende verenigingen;
 2. het aanvaardt de samenstelling van een begeleidingscomité bestaande uit vertegenwoordigers van zorgverleners, verzekeringsinstellingen en de overheid, met als doel het project inhoudelijk te begeleiden en op te volgen;
 3. zal het een lastenboek opstellen om de markt te exploreren voor de technische realisatie van de componenten die door het consortium worden uitgebouwd en beheerd;
 4. zal het de partner selecteren die belast zal worden met de realisatie;
 5. zal het de realisatie aansturen;
 6. zal het de realisatie van de piloot evalueren en de voorbereidingen treffen naar een volledige inproductiestelling.

Het pilootproject neemt het uitgewerkte voorstel van Recip-e, de resultaten van de e-med werkgroepen (use cases en architectuur) en het overleg met eHealth platform als basis om een systeem te ontwikkelen dat het opstellen, uitwisselen en beheren van elektronische voorschriften tussen voorschrijvers en via de voorschriften betrokken zorgverstrekkers mogelijk maakt. De medische data blijven onder het beheer van de zorgverstrekkers.

De toegang tot prescriptiegegevens is voorbehouden aan de voorschrijvende zorgverlener, de zorgverlener die het voorschrift uitvoert en de patiënt.

Daarnaast zal men erover waken dat:

 • dat in het project de diensten van eHealth Platform (en MyCarenet) maximaal zullen worden herbruikt
 • dat de technologiepartner alleen de stukken die ontbreken zal moeten bouwen
 • dat de door eHealth Platform vastgelegde standaarden en codificaties zullen gebruikt worden teneinde een maximale compatibiliteit met andere toepassingen te verzekeren
 • dat de gegevens van de verzekeringsinstellingen (verzekerbaarheid, patiëntenrechten) in het kader van de terugbetaling (verbinding met platform MyCarenet) zullen gebruikt worden
 • dezelfde identificatie, autenticatie, handtekeningsmodaliteiten zullen gebruikt worden als in de andere netwerken van zorgverstrekkers
 • het inzagerecht van de patiënt in zijn gegevens zal gerespecteerd worden, rekening houdend met de bestaande wettelijke opdrachten van de verzekeringsinstellingen inzake de informatieverstrekking aan hun leden
 • strikte respectering van de privacy wetgeving
 • dat de gegevens betreffende de voorschriften onder geen enkel beding, ook niet geanonimiseerd, gebruikt kunnen worden voor andere doeleinden dan de uitvoering van het voorschrift (zoals statistische of commerciële doeleinden) zonder voorafgaandelijk akkoord van de begeleidingsgroep;
 • de overheid die het systeem financiert, de nodige garanties krijgt betreffende de duurzaamheid, veiligheid, toegankelijkheid, performantie, beschikbaarheid, modificaties van schaal, enz.
 • dat de mogelijkheid voorzien wordt om de functionaliteiten van het systeem uit te breiden in akkoord met de overheid en op voorwaarde van ter beschikking krijgen van de hiervoor nodige middelen en tijd.

Recip-e maakt gebruik van de functionaliteiten, geboden door het eHealth-platform en MyCareNet.

Het Recip-e pilootproject eindigde succesvol in februari 2013.

3. Nationale Uitrol

Sedert mei 2013 wordt er gewerkt aan de nationale uitrol. Er wordt gestart met het geneeskundig voorschrift (van huisarts naar apotheker), daarna komen ook de tandartsen aan bod, de kine-voorschriften en de verpleegkundige voorschriften.

Zodra een voldoende uitrol bereikt zal worden, kan het elektronisch bericht het rechtsgeldende worden.