Logo Recip-e

Historiek

Recip-e staat synoniem voor elektronische voorschriften. Maar wat heeft de vzw de voorbije jaren allemaal gedaan? Via deze tijdslijn ontdek je de belangrijkste mijlpalen in de geschiedenis van ons bestaan.

Oktober 2022

Nieuwe functies

We werken aan een aantal nieuwe functies, die de interactie in de zorg verder stimuleren in overleg met de stakeholders en de gebruikersgroep.

Oktober 2022

April 2022

Contactgegevens patiënt

De patiënt kan zijn of haar contactgegevens vanaf nu nalaten bij het reserveren van medicatie via een app of webapp. Zo kan de apotheker hem of haar eenvoudig contacteren in verband met de reservatie.

April 2022

Februari-augustus 2022

Betere continuïteit

De apotheker krijgt extra opties om gedematerialiseerd af te leveren in geval van storingen. De continuïteit van de dienst wordt verder geoptimaliseerd doordat het checken van een bestaande therapeutische relatie bij gedematerialiseerd afleveren ook via eHealth kan (naast MyCareNet; februari 2022). Daarnaast voorziet de “break the glass”-procedure in uitzonderlijke gevallen ook dat de apotheker de patiënt toch kan verder helpen. Die twee aanpassingen verbeteren de continuïteit van zorg.

Februari-augustus 2022

September 2021

Volledige dematerialisatie mogelijk

Het gedemateraliseerd voorschrift is ook mogelijk bij de voorschrijver, naast de apotheker en patiënt. Ook de voorschrijvers mogen nu wettelijk – als de patiënt dat aangeeft – een elektronisch voorschrift maken zonder nog een papieren bewijs van elektronisch voorschrift af te drukken. Voorschrijvers begeleiden de patiënten naar meer empowerment en leggen uit hoe de patiënten de digitale tools kunnen gebruiken en dus altijd het voorschrift op zak hebben. Per voorschrift is er vanaf nu meestal maar 1 product, waardoor de status van het voorschrift (bijvoorbeeld “afgeleverd”) toelaat aan de voorschrijver om meer zicht te hebben op de werkelijke therapietrouw. De bedoeling is ook naar de toekomst toe het medicatieschema gemakkelijker te kunnen integreren via dit “1 product”-voorschrift. Op vlak van continuïteit van de service is er ook een opschaling bij een van de partners, met name eHealth, die in een geavanceerde hostingtechnologie voorziet. Daardoor worden ook minder storingen verwacht.

September 2021

Juni 2021

Dematerialisatie bij patiënt en apotheker

De dematerialisatie is een feit bij de apotheker en de patiënt. De patiënt kan zonder papieren bewijs van elektronisch voorschrift maar mét de eID zijn of haar geneesmiddelen afhalen bij de apotheek en/of de lijst van voorschriften bij de apotheker inkijken. De patiënt kan ook met de webapp www.mijngezondheid.be voorschriften ophalen en de barcode laten scannen bij de apotheker om de geneesmiddelen af te halen. Het is ook mogelijk om een privacyvlag in te stellen voor het voorschrift en een reservatie van een voorgeschreven product te maken.

Juni 2021

December 2020 – mei 2021

Pilootproject dematerialisatie

Apothekers nemen via een pilootstudie deel aan de dematerialisatie op kleine schaal. Alle dematerialisatiefuncties kunnen getest worden. Ook een kleine groep patiënten neemt deel aan de pilootstudie. Zij kunnen met de webapp www.mijngezondheid.be hun voorschriften beheren. Ze kunnnen ook met de webapp op de smartphone naar de apotheek gaan om voorschriften te laten uitvoeren in de apotheek en zo hun medicatie op te halen. Apothekers kunnen de patiënt ook zonder (bewijs van elektronisch) voorschrift hun medicatie afleveren en advies geven over de openstaande voorschriften, op voorwaarde dat de patiënt zijn of haar eID laat inlezen. Met de softwareleveranciers plannen we overleg zodat een optimale implementatie mogelijk is bij de uitrol bij de apothekers en patiënten.

December 2020 – mei 2021

November 2020

Meer performantie en capaciteit

Het platform waarop de database met voorschriften van Recip-e staan, wordt opgeschaald om helemaal klaar te zijn voor de dematerialisatie. De geavanceerde technologie van dit platform zal zorgen voor meer capaciteit, een snellere werking en minder storingen. Er worden drie keer zoveel voorschriften verwacht door de omschakeling naar één product per voorschrift. 

November 2020

Augustus – oktober 2020

Geldigheidsduur aanpassen

Voorschrijvers kunnen de geldigheidsduur van een voorschrift nu flexibel aanpassen. De softwarehuizen (inclusief PARIS) passen hun software aan zodat de voorschrijvers een kortere of langere geldigheidsperiode kunnen toepassen dan de standaard van drie maanden. De aanpassing aan de software van de voorschrijvers is mogelijk vanaf 1 augustus 2020 en verplicht vanaf 1 oktober 2020 (opgeschoven t.g.v. corona).

Augustus – oktober 2020

Februari 2020

Alleen geldige voorschriften

Recip-e toont alleen nog geldige voorschriften aan de apothekers (voor de nieuwe voorschriften sinds 1 november 2019). Zo biedt Recip-e een toegevoegde waarde aan de apotheker op administratief vlak.

Februari 2020

Januari 2020

Verplicht elektronisch voorschrijven

Vanaf 1 januari 2020 is het verplicht om geneesmiddelen elektronisch voor te schrijven in een ambulante setting. Het is ook verplicht om de referentiedatabank SAM v2 te gebruiken, zowel bij het voorschrijven als bij het afleveren van geneesmiddelen. SAM staat voor “source authentique des médicaments”.

Januari 2020

November 2019

Geldigheid = vergoedbaarheid

De geldigheid en vergoedbaarheid van een voorschrift worden geharmoniseerd. De geldigheidsduur van een voorschrift (de periode waarbinnen een patiënt een voorschrift kan gebruiken bij de apotheker) en de termijn waarbinnen het voorgeschreven geneesmiddel vergoedbaar is (de periode waarbinnen de ziekteverzekering eventueel tussenkomt in de kosten voor de patiënt), zijn op elkaar afgestemd. Beide termijnen zijn nu standaard drie maanden. De mogelijkheid van één jaar geldigheid wordt nog niet opgenomen in de softwares om technische redenen.

November 2019

April 2018

Gezondheidsgegevens consulteren

De FOD Volksgezondheid lanceert het nationale portaal www.mijngezondheid.be. Elke burger kan zich aanmelden om bepaalde persoonlijke gezondheidsgegevens digitaal in te kijken. Het aantal functionaliteiten van MijnGezondheid zal stapsgewijs worden uitgebreid, in een later stadium onder meer ook met de openstaande voorschriften bij Recip-e.

April 2018

Februari 2018

Software elektronisch voorschrijven (PARIS)

Het Riziv stelt met PARIS een gratis software ter beschikking voor de aanmaak van elektronische voorschriften, met minimale functionaliteiten. PARIS staat voor “Prescription & Autorisation Requesting Information System”. Dankzij deze software kunnen artsen zonder EMD-pakket (elektronisch medisch dossier) ook elektronisch voorschrijven.

Februari 2018

Januari 2017

Unieke Recip-e code (RID)

Op het papieren bewijs van elektronisch voorschrift verschijnt voortaan een RID-identificatie (Recip-e-ID). Zowel door ingave van de alfanumerieke code als door het inscannen van de barcode, kan de apotheker het voorschrift downloaden en de medicatie afleveren.

Januari 2017

Maart 2014

Officiële voorstelling

De federale minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid stelt het project Recip-e officieel voor aan de media. Patiënten van wie de voorschrijvers en apothekers het systeem gebruiken, zullen binnenkort gebruik kunnen maken van de functies van Recip-e.

Maart 2014

Mei 2013

Uitbreiding pilootproject

Het pilootproject wordt uitgerold over heel België. Doel: in een eerste fase huisartsen en apothekers vertrouwd maken met Recip-e en het systeem vervolgens uitbreiden naar de andere betrokken beroepsgroepen: specialisten, tandartsen, kinesitherapeuten, verpleegkundigen, vroedvrouwen.

Mei 2013

Februari 2013

Opstart pilootproject

Er wordt een pilootproject gestart. Het synthetiseert de resultaten van de e-Med-werkgroepen en wordt uitgewerkt in overleg met het eHealth-platform. Het project is gebaseerd op de samenstelling, de uitwisseling en het beheer van elektronische voorschriften tussen voorschrijvers en apothekers. De toegang tot de gegevens van de voorschriften blijft voorbehouden aan de voorschrijver, de apotheker en de patiënt.

Februari 2013

Januari 2010

Van plan naar actie

Met de technische medewerking van Belgacom gaat Recip-e aan het werk om de invoering van een systeem voor elektronische aflevering van medische voorschriften concreet te maken. De Raad van Bestuur van Recip-e bestaat uit vertegenwoordigers van door het Riziv erkende beroepsverenigingen.

Januari 2010

Begin 2007

Europese doelstelling

De FOD Volksgezondheid lanceert een overleg met verschillende partijen over de digitalisering van medische voorschriften (in overeenstemming met de EU-doelstellingen). Dat overleg mondt uit in de publicatie van een Memorandum of Understanding over de basisbeginselen van een systeem voor de elektronische aflevering van voorschriften. Het basisidee is dat het totale zorgpersoneel (artsen, apothekers, kinesitherapeuten, verpleegkundigen, vroedvrouwen, enz.) de opvolging van de gegevens van de patiënten garandeert. Om dat te realiseren, verbinden de erkende beroepsverenigingen zich ertoe om een vzw op te richten die het project concreet zal maken.

Begin 2007