Logo Recip-e

Privacy policy

Deze privacyverklaring is er op gericht u te informeren omtrent de verwerkingen van persoonsgegevens die door Recip-e VZW uitgevoerd worden.

Recip-e VZW heeft als doelstelling een versleuteld, niet geadresseerd bericht van een zorgverlener, aan een andere zorgverlener te bezorgen.  Vanuit deze doelstelling is de rechtmatigheid van de verwerking, de beveiliging en de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens van essentieel belang.

Wij behandelen uw persoonsgegevens dan ook overeenkomstig Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”)) en de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Alle bepalingen in deze statement kunnen dan ook in de zin van deze wetgeving te worden geïnterpreteerd.

Laatste wijziging d.d. december 2022

Recip-e

Recip-e VZW-ASBL, gevestigd aan de Koloniënstraat 11 te 1000 Brussel, en ingeschreven in K.B.O. met nr. BE 0823.257.311, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

De diensten die door Recip-e VZW-ASBL worden geleverd werden door het Informatieveiligheidscomité bekrachtigd.

De rol van Recip-e bestaat erin om, conform met artikel 21 van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van gezondheidszorgberoepen, het elektronisch medisch voorschrift versleuteld door te sturen van de ene zorgverlener naar de andere, waarbij de mogelijkheid bestaat dat het medisch voorschrift gedurende een zekere tijd kan bewaard worden op de Recip-e server tot dit wordt afgehaald of vernietigd.  De voorschriften kunnen door de patiënt beheerd worden via https://www.mijngezondheid.belgie.be/.

 

De Recip-e toepassing werd ontworpen met privacy als leidraad.  In concreto betekent dit, dat door het opstellen van een uniek dossier wordt gegarandeerd dat elke uitwisseling van persoonsgegevens met betrekking tot de gezondheid via het EHealth platform gaat, enerzijds, en de uitwisseling van deze persoonsgegevens werd goedgekeurd door het Informatieveiligheidscomité, anderzijds.

Tenslotte bepaalt de Wet betreffende rechten van de patiënt van 22 augustus 2002 (hierna: wet op de patiëntenrechten) dat iedere patiënt zijn toestemming dient te geven aan andere actoren binnen de gezondheidszorg alvorens deze gegevens gedeeld worden.

De huidige privacyverklaring heeft betrekking op de verwerkingen m.b.t.:

 

De website van Recip-e (recip-e.be) maakt gebruik van cookies. De verwerking ervan door Recip-e afzonderlijk in de cookieverklaringopgenomen.

Indien er andere redenen zijn om uw gegevens te verwerken die niet in deze privacy statement opgenomen werden, dan zullen wij u hierover afzonderlijk informeren.

De verwerking van persoonsgegevens

Wij kunnen over u de volgende informatie verwerken, die als “persoonsgegevens” kunnen worden beschouwd:

De applicatie Recip-e

 • Identificatienummer van de sociale zekerheid (INSZ) zorgverlener, patiënt
 • Identificatienummer professionele kwalificatie zorgverlener
 • Gegevens met betrekking tot de zorg:  medische gegevens opgenomen in de voorschriften
 • Uw contactgegevens, zoals naam, voornaam en emailadres in het geval u of uw werkgever gebruik maakt van de recip-e applicatie

De website

 • Uw contactgegevens, zoals naam, voornaam en emailadres indien u zich heeft aangemeld via de website voor nieuwsbrieven, validatie en/of roll out of contactname.

Onder “verwerking” dient u elke mogelijke handeling of bewerking te verstaan die gesteld kan worden met betrekking tot uw persoonsgegevens, van het verzamelen tot het mededelen en tot het vernietigen ervan.

De verwerking van persoonsgegevens heeft enkel betrekking op en is beperkt tot de diensten die door Recip-e VZW aangeboden worden.

Doeleinden en rechtsgrond van de verwerking van uw persoonsgegevens

De applicatie Recip-e

Het gebruik van elektronische voorschriften voor geneesmiddelen is verplicht sedert 1 januari 2020 (K.B. 5 mei 2019 betreffende het verplicht gebruik van het elektronisch voorschrift van geneesmiddelen voor ambulante patiënten. Meer uitleg hieromtrent is terug te vinden op https://www.inami.fgov.be/nl/themas/kost-terugbetaling/door-ziekenfonds/geneesmiddel-gezondheidsproduct/geneesmiddel-voorschrijven/Paginas/geneesmiddelen-elektronisch-voorschrijven.aspx.

De applicatie Recip-e geeft binnen dat wettelijke kader medische gegevens door van de ene zorgverlener naar de andere zorgverlener.

We verwerken dan ook uw persoonsgegevens in het kader van de naleving van een wettelijke verplichting, met name art. 21 van K.B. nr. 78 betreffende de uitoefening van de gezondheidsberoepen van 10 november 1967 en waarbij er een goedkeuring is voor deze elektronische doorgifte door het Sectoraal Comité Sociale Zekerheid en Gezondheid.

Recip-e garandeert dat het medisch voorschrift versleuteld tussen zorgverleners wordt verzonden. De gegevens van het voorschrift zelf worden door de zorgverlener versleuteld verstuurd naar de Recip-e server. Enkel de zorgverlener die het voorschrift op vraag van de patiënt uitleest kan het voorschrift ontcijferen. De inhoud van het bericht is op geen enkel moment leesbaar tijdens de transitie tussen de zorgverleners.

Bij de doorgifte van de versleutelde gegevens wordt gebruik gemaakt van het eHealthplatform.

Indien u of de organisatie waarvoor u werkt, gebruik maakt van de applicatie,  verwerken wij uw persoonsgegevens in het kader van deze klantenrelatie en dus op basis van de uitvoering van de overeenkomst met u of uw organisatie.  Wij verwerken uw persoonsgegevens in dat geval voor volgende doeleinden:

 • Het treffen van maatregelen om uw (persoons)gegevens bij aanmelding op uw account van de website te verifiëren, evenals het treffen van voorzieningen ter beveiliging van uw persoonsgegevens;
 • Het beheer van onze leveranciers- en klantenadministratie.

De website

Indien u zich heeft ingeschreven via de website voor nieuwsbrieven, validatie en/of roll out of contactname, zullen uw gegevens verwerkt worden op basis van uw toestemming.

In het bijzonder betreft het de verwerking van de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het opnemen van contact teneinde uw vraag, klacht of opmerking te beantwoorden, zowel via e-mail als telefonisch;
 • Het ontvangen van een nieuwsbrief;
 • Het verstrekken actuele informatie omtrent de validatie van de software, of de planning van de roll-out.

 

De toestemming die aan ons werd verleend om uw persoonsgegevens te verwerken, kan u steeds intrekken door u uit te schrijven van onze nieuwsbrief of door middel van een schriftelijk of elektronisch verzoek in welk geval we een bewijs van uw identiteit kunnen opvragen. 

De intrekking van uw toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de reeds gebeurde verwerkingen op basis van uw verkregen toestemming.

Verwerkingen die gegrond zijn op gerechtvaardigd belang

Daarnaast verwerken wij uw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, voor volgende doeleinden:

 • Technische ondersteuning voor de goede werking van de diensten / website;
 • Het voorkomen van frauduleus gebruik van onze diensten / website;

Bewaartermijn van de persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden bewaard voor de periode die noodzakelijk is voor ons om het doel van de verwerking te verwezenlijken.

De website

 • Bij inschrijving op onze nieuwsbrief bewaren we uw persoonsgegevens zolang u deze wenst te ontvangen.  Indien u zich uitschrijft op onze nieuwsbrief, zal u onze nieuwsbrief niet langer ontvangen.
 • De persoonsgegevens die door ons verwerkt worden om te reageren op een vraag ingediend via het invulformulier op onze website of na ontvangst van een e-mail worden maximaal 1 jaar bewaard na het versturen van het bericht. 
 • Bij een klantenrelatie – gezondheidsbeoefenaars en developers – worden deze mails bewaard zolang er een klantenrelatie is.

De applicatie Recip-e

 • Wanneer het voorschrift afgeleverd, afgehaald en gearchiveerd is door de zorgverlener, wordt het volledige bericht gewist van onze servers.
 • Wanneer het bericht niet afgehaald werd, dan is het niet langer geldig dan 1 jaar – zoals wettelijk bepaald.
 • De persoonsgegevens aan de hand waarvan de identiteit van de zorgverlener en de patiënt geïdentificeerd kunnen worden, worden niet langer bewaard dan nodig voor het vooropgestelde doel, met een maximum van 30 jaar.

Technische en Organisatorische maatregelen ter beveiliging van uw persoonsgegevens

Wij houden eraan dat uw persoonsgegevens veilig worden bewaard. Om ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen, hebben wij de nodige passende fysieke, technische en organisatorische maatregelen genomen ter bescherming van de deze verwerking waaronder:

 • Authenticatie en identificatie van de gebruikers (zorgverleners, patiënten) via e-ID, Kruispuntenbank: Controleren of een persoon die wil inloggen wel diegene is die hij beweert te zijn. Voor zorgverleners wordt ook de professionele kwalificatie gecontroleerd via het kadaster zorgverleners;
 • Time-stamping en hashing via eHealth diensten zodat bepaalde genomen acties achteraf niet kunnen worden ontkend;
 • Encryptie of versleuteling van de volledige boodschap van het voorschrift (end to end: vanaf toestel gebruiker tot computer zorgverlener);
 • Logfile acties binnen het systeem;
 • Beveiligde verbindingen;
 • Andere klassieke beveiligingsmaatregelen (back-up, redundantie van de datacenters, …).

 Persoonsgegevens delen met andere partijen

Recip-e VZW-ASBL verkoopt of geeft de gegevens niet door aan derde partijen.

De persoonsgegevens die via de website worden verwerkt op basis van toestemming, worden niet aan derden doorgegeven zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Voor de recip-e applicatie is Recip-e genoodzaakt om met diverse partijen samen te werken om de doorgifte van het medisch voorschrift te bewerkstelligen.

Wettelijk zijn we verplicht om de gegevens te delen o.m.

 • Via het eHealth platform
 • Met het RIZIV
 • Zorgverleners waarmee u een patiëntenrelatie heeft dmv software die dergelijke zorgverleners gebruiken

 

Daarnaast werken we samen met IT partners voor o.m.:

 • De ontwikkeling en onderhoud van de applicatie;
 • Om de gegevens te versleutelen volgens de meest efficiënte versleutelingsmethoden;
 • de beschikbaarheid van de applicatie te garanderen.

In voorkomend geval werden met deze partijen de nodige verwerkersovereenkomsten afgesloten.

Voor de hosting van de recip-e applicatie doen wij beroep op vzw Smals als verwerker. Concreet gaat het om de stockage, het transport en de technische terbeschikkingstelling van de versleutelde geneesmiddelenvoorschriften, bijhorende metadata en de functies van de recip-e database als verwerkingsactiviteit. Hiervoor werken Recip-e en het Riziv samen als co-verwerkingsverantwoordelijken en werd een overeenkomst gesloten om de diverse rechten en plichten van beide duidelijk te bepalen.

Zo informeren wij u met deze privacyverklaring op onze website over de rechten en plichten van elk met betrekking tot de hosting door vzw Smals als verwerker om uw persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving.

Met vzw Smals werd door het Riziv een verwerkersovereenkomst gesloten garandeert dat vzw Smals uw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving verwerkt.

Voor het uitoefenen van uw diverse rechten als betrokkene (zie verder) bij de verwerking door vzw Smals kan u zich wenden tot zowel ons als het Riziv afzonderlijk.

Recip-e geeft op geen enkel moment persoonsgegevens van u door aan derden buiten de EER.

Uw rechten

Als betrokkene beschikt u op basis van de toepasselijke wetgeving over diverse rechten met betrekking tot de over u verzamelde persoonsgegevens. U kan onderstaande rechten uitoefenen door ons een gedateerd, schriftelijk of elektronisch verzoek hiertoe te sturen.  Wij zullen uw verzoek zorgvuldig en overeenkomstig de toepasselijke voorschriften voor gegevensbescherming behandelen.

Deze kan u sturen naar privacy@recip-e.be.  Omwille van de gevoeligheid van de informatie, vragen wij u om u te identificeren en desgevallend een kopie van uw identiteitsbewijs (recto/verso) met het verzoek mee te sturen. Dit doen we om te voorkomen dat uw gegevens in de verkeerde handen terechtkomen.

Als betrokkene beschikt u dus over bepaalde rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens.  In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, beschikt u onder meer over:

 • Het recht op inzage van de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt;
 • Het recht om uw gegevens aan te passen, aan te vullen of te verbeteren van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens;
 • Het recht op vergetelheid;
 • Het recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens die op u betrekking hebben wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op toestemming of in uitvoering van de overeenkomst. 

De concrete invulling van deze rechten is afhankelijkheid van de van toepassing zijnde wetgeving.

Uw recht op inzage of vergetelheid kan u uitoefenen via https://www.mijngezondheid.belgie.be/#/ of kan u vragen aan uw zorgverlener.

In de door de wet voorgeschreven gevallen heeft u het recht om de beperking van de verwerking te verkrijgen o.m. indien u de juistheid van de persoonsgegevens zou betwisten of de verwerking onrechtmatig is.

Uw recht om gegevens aan te passen kan niet worden uitgeoefend omwille van het feit dat Recip-e een geëncrypteerd doorgeefluik is voor berichten tussen zorgverleners.  Hierdoor is aanpassing technisch niet mogelijk.

Recip-e maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming voor de verwerking van persoonsgegevens.

Voor het uitoefenen van uw rechten in het kader van de hosting van de recip-e applicatie door vzw Smals, kan u zich wenden tot zowel ons als het Riziv.

Indien u ondanks alles dat wij in het werk stellen om uw privacy te beschermen en de wetgeving daaromtrent na te leven, het toch niet eens bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken kan u een klacht indienen bij de bevoegde nationale toezichthouder, zijnde de gegevensbeschermingsautoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens (GBA) via deze link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen)

Tenslotte

Indien u vragen, bedenkingen of klachten heeft met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door Recip-e, neem dan contact met onze DPO op via:

 • Het volgende e-mailadres: privacy@recip-e.be
 • Of per brief met vermelding “Tav. Functionarisgegevensbescherming” op volgend adres:

Recip-e VZW-ASBL,
Koloniënstraat 11,
1000 Brussel

Wijzigingen aan de privacyverklaring kunnen steeds eenzijdig doorgevoerd worden en daarom is het aangewezen op regelmatige basis deze pagina te raadplegen.