Aantal gebruikers september 2020

23.299 artsen
(13.868 huisartsen + 9.431 specialisten)
4.817 apothekers
5.829 tandartsen
152 ziekenhuizen
62 vroedvrouwen

Meer resultaten

Begin 2007

In overeenstemming met de Europese doelstellingen op het gebied van digitalisering van medische voorschriften lanceert de FOD Gezondheid een uitgebreid overleg met talrijke betrokken partijen.

Januari 2010

De vzw Recip-e wordt opgericht op initiatief van de door het RIZIV erkende beroepsverenigingen.

Februari 2013

Er wordt een pilootproject gestart. Het synthetiseert de resultaten van de e-Med-werkgroepen en wordt uitgewerkt in overleg met het platform e-Gezondheid.

Mei 2013

Het pilootproject wordt geïnstalleerd over heel het land.

Maart 2014

Voorstelling van het project Recip-e aan de media.

Januari 2017

De RID-identificatie (Recip-e-ID) verschijnt boven de streepjescode van het papieren of elektronische voorschrift.

Februari 2018

Het RIZIV stelt voorschrijvers een app ter beschikking waarmee ze een elektronisch voorschrift kunnen opmaken buiten het EMD.

April 2018

Lancering van het platform Personal Health Viewer, de digitale versie van het Globaal Medisch Dossier.

Juni 2018

In december 2017 zette het Verzekeringscomité het licht op groen om vanaf 1 juni 2018 het elektronisch voorschrijven van geneesmiddelen voor ambulante patiënten verplicht te maken. Echter, omdat nog niet alle procedures afgerond waren, werd het verplicht gebruik uitgesteld. Het Riziv deed wel een oproep naar de voorschrijvers om ze aan te moedigen om vanaf juni 2018 toch over te stappen op het elektronisch voorschrift om de positieve evolutie die werd ingezet verder te zetten.

Januari 2020

Vanaf 1 januari 2020 is het verplicht om elektronisch voor te schrijven voor geneesmiddelen. Tevens is het verplicht om de authentieke referentiedatabase SAM V2 te gebruiken.

November 2019

De termijn waarbinnen de apotheker een geneesmiddel mag afleveren aan de patiënt en de termijn waarbinnen dat geneesmiddel vergoedbaar is, worden op elkaar afgestemd. De geldigheidstermijn is standaard 3 maanden – 1 dag vanaf de dag waarop de voorschrijver het voorschrift heeft opgesteld.

September – Oktober 2020

De softwarehuizen passen hun software (inclusief PARIS) aan zodat de voorschrijvers een kortere of langere geldigheidsperiode kunnen toepassen dan de standaard 3 maanden bij elektronisch voorschrijven. Deze aanpassing in de software van de voorschrijvers is mogelijk vanaf 1 september 2020 en verplicht vanaf 1 oktober 2020 (opgeschoven door de Coronacrisis).