Logo Recip-e

GDPR

Recip-e VZW-ASBL met KBO-nummer 0823.257.311 hecht het grootste belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Recip-e VZW-ASBL volgt de richtlijnen van de wet op de bescherming van Persoonsgegevens, meer bepaald de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

De Recip-e toepassing heeft als doelstelling een versleuteld, niet geadresseerd bericht van een zorgverlener, aan een andere zorgverlener te bezorgen. Het versleuteld bericht kan gedurende een zekere tijd transiteren op de Recip-e server totdat het afgehaald of vernietigd wordt. Recip-e VZW-ASBL beoogt een veilige en ondubbelzinnige overdracht van voorschriften.

De diensten die door Recip-e VZW-ASBL worden geleverd werden door het Sectoraal Comité Sociale Zekerheid en Gezondheid bekrachtigd. Elke uitwisseling van persoonsgegevens m.b.t. de gezondheid via het eHealth-platform moet door de wet, door de Afdeling Gezondheid van het Sectoraal Comité van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (CBPL, beter gekend als ‘privacycommissie’) of door de patiënt worden toegestaan.

De Recip-e toepassing werd ontworpen met privacy als leidraad, in concreto, via de ingediende en door veiligheidsconsulenten goedgekeurde “unieke dossiers”. Deze “privacy by design” benadering stelt de beveiliging van de eindgebruikersgegevens centraal.

Recip-e VZW-ASBL, gevestigd aan de Archimedesstraat 11, 1000 Brussel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Recip-e verwerkt persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt en deze gegevens absoluut noodzakelijk zijn voor de doelstelling.

Overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor de Recip-e toepassing (verzending bericht tussen zorgverleners):

 • identificatienummer van de sociale zekerheid (INSZ) zorgverlener(s), patiënt
 • identificatienummer professionele kwalificatie zorgverlener

Op de Recip-e website, bij het contactformulier

 • Naam en voornaam – Emailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Recip-e transporteert medische gegevens tussen zorgverleners.

De gegevens van het bericht zelf worden door de zorgverlener versleuteld verstuurd naar de Recip-e server. Enkel de zorgverlener die het bericht op vraag van de patiënt uitleest kan het bericht ontcijferen. De inhoud van het bericht is op geen enkel moment leesbaar tijdens de transitie tussen de zorgverleners.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

Recip-e verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzekeren verzending bericht tussen zorgverleners
 • Recip-e VZW-ASBL verwerkt persoonsgegevens als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

De persoonsgegevens worden verwerkt op wettelijke basis (artikel 21 van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 ) en de gebruikte procedures voor her verzenden van een bericht werden goedgekeurd door het Sectoraal Comité Sociale Zekerheid en Gezondheid.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Recip-e neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Recip-e VZW-ASBL) tussen zit.

 

Bewaartermijnen persoonsgegevens

Recip-e VZW-ASBL bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

Bewaartermijn afgehaald bericht: na afhalen door zorgverlener en archivering door de zorgverlener wordt het volledig bericht gewist van de server.

Bewaartermijn niet afgehaalde bericht: bewaring volgens de wettelijke bepalingen. Na deze periode wordt het volledig bericht gewist.

Bewaartermijn traceringsdata: bewaring volgens de wettelijke bepalingen. Na deze periode worden de data volledig gewist.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Recip-e VZW-ASBL verkoopt of geeft uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Recip-e VZW-ASBL blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken op de website Recip-e (www.recip-e.be)

De Recip-e website gebruikt alleen technische en functionele cookies naast analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website / app en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website / app naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de Recip-e portaalsite  of vragen via uw zorgverlener. Voor de Recip-e website: www.recip-e.be

Aangezien Recip-e een transportmedium is voor berichten tussen zorgverleners kan u geen correctie aanbrengen aan de persoonsgegevens van de Recip-e-applicatie zelf. U kan wel het bericht verwijderen via de portaal of via een zorgverlener.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar privacy@recip-e.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs (recto/verso) bij het verzoek mee te sturen. Dit ter bescherming van uw privacy. Recip-e VZW-ASBL zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Recip-e VZW-ASBL wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Privacy Commissie. Dit kan via


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Recip-e VZW-ASBL neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, en de aard, de omvang, de context en het doel van de verwerking alsook met de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen die aan de verwerking zijn verbonden, heeft Recip-e VZW-ASBL, zowel bij de bepaling van de verwerkingsmiddelen als bij de verwerking zelf, de passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de beginselen van gegevensbescherming, zoals minimale gegevensverwerking, op een doeltreffende manier uit te voeren en de nodige waarborgen in de verwerking in te bouwen ter naleving van de richtlijnen van de GDPR wetgeving en ter bescherming van de rechten van de betrokkenen.

Recip-e VZW-ASBL heeft o.a. de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Authenticatie en identificatie van de gebruikers (zorgverleners, patiënten) via e-ID, Kruispuntenbank. Controleren of een persoon die wil inloggen wel diegene is die hij beweert te zijn. Voor zorgverleners wordt ook de professionele kwalificatie gecontroleerd via het kadaster zorgverleners.
 • Time-stamping en hashing via eHealth diensten zodat het non-repudiation principe (of ontkennen van een bepaalde actie) gehanteerd kan worden.
 • Versleuteling van de volledige boodschap van het voorschrift (end to end: vanaf toestel gebruiker tot computer zorgverlener).
 • Logfile acties binnen het systeem
 • Beveiligde verbindingen
 • Klassieke beveiligingsmaatregelen (back-up, redundantie van de datacenters, …).


De organisaties en/ of bedrijven die meewerken aan het Recip-e systeem moeten een verwerkersovereenkomst afsluiten met Recip-e zoals voorzien in de GDPR wetgeving. Recip-e VZW-ASBL kan steeds een audit uitvoeren bij deze partijen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact via privacy@recip-e.be. Of stuur een brief naar Recip-e VZW-ASBL, Koloniënstraat 11, 1000 Brussel met vermelding “Tav. Functionaris gegevensbescherming”.

 

Contactgegevens:

Recip-e VZW-ASBL, Koloniënstraat 11, 1000 Brussel

Recip-e VZW-ASBL heeft een Functionaris Gegevensbescherming. Deze is te bereiken via privacy@recip-e.be

 

Wijziging aan de privacyverklaring

Recip-e VZW-ASBL kan deze Privacyverklaring aanpassen volgens de noodwendigheden van de wetgeving.Ko