Logo Recip-e

In gesprek met Directeur Katrien Thorré over 10 jaar Recip-e

Wie is Recip-e?

“Na de Proof of Concept met Belgacom, opgestart met een arts, apotheker en informaticus, werd er een projectmatige financiering voorzien door het RIZIV. Er werd een vzw opgericht vanuit de verenigingen van zorgverstrekkers die in het verzekeringscomité zetelen: de artsen, apothekers, tandartsen, vroedvrouwen, kinesitherapeuten en (thuis)verpleegkundigen. Deze associaties leveren de vertegenwoordigers in de Raad van Bestuur van Recip-e vzw. Op die manier zijn de medische data in handen van de zorgverstrekkers zelf. Zowel de organisatie Recip-e (vzw) als de tool Recip-e (het elektronisch voorschrift) bestaan intussen 10 jaar, het moment om dit eens te vieren! 

Daarnaast is er natuurlijk ook een operationeel team nodig. Lange tijd heeft Prof Marc Nyssen dit project geleid, en sedert april 2019, heb ik dit overgenomen. Intussen zijn er ook veel veranderingen en nieuwe functionaliteiten voorzien. Daarnaast dient ook de architectuur klaargezet te worden om veel meer voorschriften tegelijk te kunnen verwerken: we gaan immers naar 1 product per farmaceutisch voorschrift in 2021. Daarom hebben we nood aan meer personeel, vooral IT-profielen die ons helpen bij de ontwikkeling van innovatieve functies en het onderhoud en de monitoring van de tool. Daarnaast implementeren we ook meer en meer automatisaties, zodat we een goede opvolging kunnen doen. We zijn intussen met een 10-tal mensen, doch niet allen full-time.”

Hoe is Recip-e ontstaan?

“Recip-e is het verhaal van een trio dat samen brainstormde en tot het lumineuze idee kwam om voorschriften elektronisch te transporteren. Zij hadden samen de juiste competenties om een goede tool zoals Recip-e te ontwikkelen: een informaticus (Prof. dr. Ir. Marc Nyssen), een arts (Dr Theo Putzeys) en een apotheker (Apr Luc Baert). Zij werkten samen met het toenmalige Belgacom, intussen Proximus, een Proof of Concept uit. Dat was revolutionair in die tijd. 

Het woord Recip-e is afkomstig van het Latijn recipere, en betekent “Neem”. Het refereert ook naar het bewijs van elektronisch voorschrift/ papieren voorschrift waar het afgekort is als “R/ “ om dan daarna het geneesmiddel te noteren. De afsplitsing van de -“e” verwijst eigenlijk naar het digitale aspect, en dus het elektronisch voorschrift.”

Wat is uw rol binnen Recip-e?

“Ik stuur zowel het operationele team aan als directeur alsook het Project Recip-e vanuit een projectmanagement en productownership benadering. Ik ben zelf apotheker van opleiding met een onderzoeksachtergrond (PhD) en ik heb intussen veel ervaring opgebouwd in het gezondheidslandschap, waardoor ik de business noden van de zorgverstrekker en de patiënt/ burger snel kan inschatten. Deze noden zijn altijd de basis vanwaar we vertrekken om de tool verder te verfijnen en te ontwikkelen. Er is veel interactie met stakeholders die rechtstreeks of onrechtstreeks bij Recip-e betrokken zijn waardoor we voor ons project ook veel verschillende perspectieven zien, en opportuniteiten kunnen identificeren naar de toekomst toe. Daarbij is het ook belangrijk om veel met zorgverstrekkers vanop het terrein te praten en de knelpunten die er heersen goed te vatten en op te lossen, al dan niet via aanpassingen in de software. Verder werken we samen met verschillende stakeholders in een comité met multidisciplinaire setting waarbij de knelpunten vanuit die setting worden aangepakt: bijvoorbeeld de wetgeving wordt aangepast aan de noden.   

De verdere ontwikkeling van het project Recip-e is natuurlijk alleen mogelijk dankzij de inzet van een gans team. De meeste teamleden van Recip-e hebben een technische achtergrond, zijn ingenieur of informaticus, en werken vanuit hun expertise die ze hebben opgebouwd. Zo hebben wij momenteel de volgende profielen aangeworven: enterprise architect/ technical lead, functioneel analist, ontwikkelaar, operations manager, maintenance en monitoring management en helpdesk. Uiteraard hebben we ook een DPO waarmee veel overleg is door de voortdurende evolutie en de wijzigingen in functies, een communicatiemanager die de boodschappen eenvoudig en helder brengt naar onze gebruikers, en af en toe schakelen we experten in voor specifieke opdrachten (technisch of business). 

Tijdens de ontwikkelingen is het inderdaad belangrijk om een goede voeling te hebben met onze gebruikers, zowel de eerstelijnsgebruikers – de softwarehuizen – als de eindgebruikers namelijk de voorschrijvers, de afleveraars en de patiënten. Daarom hebben we een adviesgroep voor softwareleveranciers en voor zorgverstrekkers opgericht in 2020. Daarnaast hebben we regelmatig overleg met de patiënten associaties. We willen hier zoveel als mogelijk tegemoet komen aan hun wensen en noden. ”

Hoe ziet de weg er uit die Recip-e tot vandaag heeft afgelegd?

“In het begin heeft men vooral gewerkt rond het mogelijk maken van het veilig transport van het elektronisch voorschrift. Men heeft ervoor gezorgd dat een elektronisch voorschrift kon worden aangemaakt en afgehaald. Dat was toen al een hele prestatie.  

Vandaag zijn onze ambities wat bijgesteld. We willen graag wat extra functionaliteiten voorzien die een duidelijke meerwaarde kunnen betekenen, zowel bij de voorschrijver, de afleveraar als de patiënt. We hebben dan ook al alles ontwikkeld om naar dematerialisatie te gaan (mogelijkheid om zonder papieren voorschrift naar de apotheker te gaan).  Concreet wil de arts graag weten of zijn patiënt therapietrouw is. Daarom hebben wij een extra functie ontwikkeld die het mogelijk maakt dat de arts dit kan opvragen, en dus zijn patiënt gerichter kan coachen tijdens de consultatie.  

Daarnaast zal de patiënt in de toekomst een geneesmiddel kunnen reserveren, en zal hij ook zijn privacy op zijn voorschrift kunnen afschermen voor de apotheker, als hij dat zou willen. De apotheker kan intussen ook rekenen op een extra toegevoegde waarde van Recip-e. Wij controleren immers de geldigheid van het voorschrift en bieden alleen nog geldige voorschriften aan aan de apotheker. Hierdoor heeft hij meer tijd om zijn patiënt te begeleiden.  

Wij voorzien ook een toekomst waarin de patiënt alles digitaal zal kunnen regelen met het geven van een mandaat bijvoorbeeld. De digitalisering voor wie dat wil, en de kans om een papieren bewijs te vragen voor wie zich hier comfortabeler bij voelt. ”

Welke toekomstmogelijkheden ziet u voor Recip-e? 

“We voorzien een dienst voor ongeadresseerde berichten die het mogelijk maakt dat de patiënt al zijn rechten op vrije keuze kan uitoefenen. Dit willen we behouden voor de toekomst. Meer nog, de patiënt zal nog een veel centralere rol kunnen spelen door mee te interfereren in zijn behandeling, en de kans te hebben mee te sturen als hij dat zou willen.

Er zijn nog heel wat mogelijkheden naar de toekomst toe zowel voor het farmaceutisch voorschrift als voor toekomstige verwijsvoorschriften. Deze voorschriften voorzien niet alleen een eerste voorschrift, maar ook herhalingsvoorschriften, en kunnen worden voorgesteld vanuit een historiek aan de voorschrijver. Een voorschrift bevat niet noodzakelijk de vraag voor een zorgakte, maar zou ook de vraag voor een advies kunnen bevatten.

Dergelijke functies vereenvoudigen het werk van de voorschrijver, en ook de dienstverlener die op het verlengvoorschrift moet wachten. Hierdoor kan de focus veel meer liggen op de zorg zelf, en wordt de patiënt ook gespaard van allerlei administratieve zaken waar hij nu vaak zelf achteraan moet lopen.

Wij voorzien om onze diensten uit te breiden naar alle andere zorgverstrekkers, zoals kinesitherapeuten, radiologen, klinisch biologen, thuisverpleegkundigen, … Daarbij vertrekken we van de business, dus van wat een zorgverstrekker als dienst wil ontvangen om uiteindelijk een optimale zorg te kunnen leveren naar zijn patiënten toe. Het is erg belangrijk dat we de huidige situatie met de knelpunten in kaart brengen en oplossingen bieden, en tegelijk ook proactief nadenken over wat we meer kunnen doen dan vandaag. Vaak ontmoeten we zorgverstrekkers met bijzonder goede ideeën voor innovatie. Vanuit die ingesteldheid hebben wij dan ook veel overleg met zorgverstrekkers op het terrein in allerlei verschillende disciplines. 

De interactie tussen verschillende zorgverstrekkers stimuleren is dan ook een van de doelstellingen die we verder willen uitwerken en voorzien in onze tool. Daarbij krijgt de patiënt een centrale rolen kan hij op elk moment mee interageren. Via allerlei kanalen kan hij ook zijn voorschriften beheren, toewijzen aan een zorgverstrekker, en met de zorgverstrekker overleggen op basis van info waar hij altijd digitaal toegang toe heeft dankzij Recip-e en de beschikbare patiëntenkanalen. En tenslotte blijven we werken aan een kwalitatieve en veilige tool

Dat zijn de ambities die wij hebben voor de toekomst!”

Andere artikels

Patiënt / Burger

Jaarrapport 2023

Wat realiseerden we in 2023? Het jaar 2023 was opnieuw een bewogen jaar met hard werk van het ganse team van Recip-e. We geraakten ook

Lees meer